تماس یا ما

۴۳۲۹۴۰۸۰
۴۳۲۹۴۳۵۳
۴۳۲۹۲۹۴۹
۴۳۲۹۴۴۰۲

پست الکترونیکی:

فرمانداری: laliinfo@ostan-khz.ir

بخشداری مرکزی :bakhsh_markazi_lali@ostan-kz.ir

بخشداری حتی : bakhsh_hati@ostan-kz.ir