درباره فرمانداری

نام و نام خانوادگی: گودرز ترکی زاده

متولد: ۱۳۴۹

تحصیلات: کارشناش زبان و ادبیات فارسی

مسئولیت های قبلی: معاون فرمانداری باغملک – سرپرست فرمانداری باغملک