شرایط اقلیمی

 

شهرستان لالی دارای ضریب خشکی ۵٫۶=۱ و میزان بارندگی سالانه ۴۶۰/۴۳ میلیمتر می باشد.

میانگین بارش سالیانه خورشیدی ۴۲۱/۴۵ میلیمتر در سال می باشد.

میانگین دما ۲۵/۲۶ سانتیگراد می باشد.