برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان لالی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لالی: جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان لالی به ریاست گودرز ترکی زاده فرماندار و مسعود راوی زاده نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دستور کار توزیع اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه ای هزینه ای شهرستان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین دستگاه ها در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

103